กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF)

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong-Institute: MI) ในฐานะผู้ประสานงานหลักและผู้บริหารจัดการกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 5

สาขาที่กองทุน MKCF ให้ความสำคัญ มีจำนวน 7 สาขา ได้แก่

  1. วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
  2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  3. การเกษตรและการพัฒนาชนบท
  4. โครงสร้างพื้นฐาน
  5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  6. สิ่งแวดล้อม และ
  7. ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 5 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอโครงการได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1GEKdm6iicTxBuAWQbPHgH73mwEcXM89f และส่งเอกสารข้อเสนอโครงการไปที่ กองการต่างประเทศ สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chotputiphan.i@gmail.com ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.