ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565

 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี จำนวน 1 คน เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (International Public Speaking Competition 2022 – IPSC 2022)

          สำหรับการดำเนินการระดับชาติในปี 2565 นี้ จะมีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการก่อนสมัครเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก

          สถานศึกษาที่สนใจสามารถจัดส่งนักเรียน/นักศึกษาร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันได้ไม่เกินแห่งละ 2 คน โดยจะต้องกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและจัดส่ง Script สุนทรพจน์ตามหัวข้อที่กำหนดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565

          ทั้งนี้ สามารถกรอกใบสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ รูปแบบ เกณฑ์การตัดสิน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตาม Link และไฟล์แนบ

1. ใบสมัคร
2. รายละเอียดการแข่งขัน

         ผู้สมัครสามารถติดตามผลการแข่งขันและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ www.bic.moe.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.