ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดประชุมเพื่อหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Changhua Christian Hospital (CCH), ประเทศ Taiwan

CIA

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Changhua Christian Hospital (CCH), ประเทศ Taiwan โดยมี Dr. Nina Kao, Director of Oversea Mission ของ CCH เข้าร่วม ประชุม โดยฝ่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกอบด้วย ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ และ อาจารย์ ดร. ประเสริฐ มากแก้ว จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ดร. รัชศักดิ์ บุญฮก และอาจารย์ ดร. จิราพร เจริญพูล จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกับศูนย์กิจการนานาชาติ โดยผู้แทน คุณจิราพร กาฬสุวรรณ  

จากการประชุมทาง CCH มีความยินดีที่จะรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปแลกเปลี่ยนที่โรงพยาบาล Changhua Christian Hospital  ในเบื้องต้นจะเริ่มจากนักศึกษาสาขา Occupational Health, Environmental Health, Community Health, Quality Control (Health and Safety) และ Psychical Therapy โดย CCH มีประสบการณ์ในการรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลจากหลายประเทศ การแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ใช้เวลา 3 เดือน จึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จะขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปยังสาขาอื่นๆ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับ การสนับสนุน (Support) นักศึกษาต่างชาติภายใต้ความร่วมมือ MOU นั้น ทาง CCH จะมีงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศไทยจากรัฐบาล โดย CCH จะพิจารณายกเว้นค่า Training Fee ให้ ซึ่งในขณะนี้นั้น Ministry of Health and Welfare (MOHW) ของประเทศไต้หวันยังไม่อนุญาตให้มีการรับนักศึกษาต่างชาติเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ ปี 2020 CCH ปิดรับนักศึกษาต่างชาติ และส่งผลถึงปี 2021 แต่ในปี 2022 มีความเป็นไปได้ในการได้รับอนุญาตให้รับนักศึกษาต่างชาติอีกครั้ง โดยกระบวนการรับนักศึกษาต่างชาติ นั้น CCH จะต้องรายงานไปยัง MOHW เพื่อขออนุมัติก่อน ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนั้นในช่วงเวลานี้ ทางสำนักวิชาสามารถเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหรือภาษาจีน ฝึกเขียน Statement of Purpose, และ Specify Area of Interest เพื่อให้สะดวกในการจัดหา สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม  และคาดว่าจะสามารถเริ่มการแลกเปลี่ยนได้ในเดือนพฤษภาคม หรือ มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยในช่วงเริ่มต้นสำนักวิชาจะส่งไปแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 เดือนก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.