ปลอดภัย ใส่ใจกับ 5ส Green ศูนย์กิจการนานาชาติ

Previous slide
Next slide
นโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
             พื้นที่ผู้รับผิดชอบ
ภาพกิจกรรม 5ส  
เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2563

ผังโครงสร้างคณะกรรมการ 5ส

คู่มือ 5ส Green

มาตรฐานกลาง 5ส Green 2563

SELF AUDIT ศูนย์กิจการนานาชาติ

วันที่ตรวจประเมิน วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส Green

ศูนย์กิจการนานาชาติได้กำหนดแผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส Green

กิจกรรม 5 ส

Visit Us