ปีพ.ศ. น้ำประปา (ลบ.ม.) น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560 111,386 0
2561 121,386 0
2562 169,381 0