WU Research Archive on 30th anniversary

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำสรุปไว้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบปีที่ 30 โดยมีการเผยแพร่ทาง Facebook ส่วนตัวของอาจารย์ เมื่อศูนย์กิจการนานาชาติ ได้เข้าไปอ่านแล้วเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์ และเป็นสถิติที่น่าสนใจเป็นประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายจึงขออนุญาต นำมาเผยแพร่ โดยไม่ได้มีการดัดแปลงเนื้อหาแต่ประการใด ดังนี้  “อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำภารกิจ สอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งของผลงานนักศึกษา นักวิจัย

Read More »

CIA organized a workshop on Education for SDGs

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด ฮาร์ดิง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมบุคลากรของหน่วยงานได้จัด workshop แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoon ให้กับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งพนักงานสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไปจำนวนกว่า 100 คน วัตถุประสงค์ในการจัด workshop

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นแท่นอันดับ 4 ของประเทศไทย Nature Index 2021

Nature Index ได้เผยแพร่อันดับสถาบัน/องค์กรวิจัยต่างๆ ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพสูงตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลก ที่อยู่ในฐานข้อมูล Nature Index สำหรับรอบปี ช่วง 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 โดยหากดูภาพรวมครอบคลุมทั้งในด้าน Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ Earth & Environmental Sciences พบว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน อันดับ

Read More »