CIA organized a workshop on Education for SDGs

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด ฮาร์ดิง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมบุคลากรของหน่วยงานได้จัด workshop แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoon ให้กับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นแท่นอันดับ 4 ของประเทศไทย Nature Index 2021

Nature Index ได้เผยแพร่อันดับสถาบัน/องค์กรวิจัยต่างๆ ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพสูงตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลก ที่อยู่ในฐานข้อมูล Nature Index สำหรับรอบปี ช่วง 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 โดยหากดูภาพรวมครอบคลุมทั้งในด้าน Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ Earth &

Read More »