Home / 5s CIA

5s CIA

ปลอดภัย ใส่ใจกับ 5ส Green ศูนย์กิจการนานาชาติ

ผังโครงสร้างคณะกรรมการ 5ส

มาตรฐานกลาง 5 ส

มาตรฐานกลาง 5ส Green 2563

SELF AUDIT ศูนย์กิจการนานาชาติ

วันที่ตรวจประเมิน วันที่ 12 มีนาคม 2563

ผังโต๊ะทำงาน

ศูนย์กิจการนานาชาติได้กำหนดผังที่นั่งโต๊ะทำงานตามมาตรฐาน 5ส

กิจกรรม 5 ส

Visit Us

  • Center For International Affairs 3rd Floor, Administration Building, Walailak University
  • Interaffairs.gmail.com
  • (075) 673768
  • (075) 673762