กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF)

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong-Institute: MI) ในฐานะผู้ประสานงานหลักและผู้บริหารจัดการกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 5 สาขาที่กองทุน MKCF ให้ความสำคัญ มีจำนวน 7 สาขา ได้แก่ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเกษตรและการพัฒนาชนบท โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งแวดล้อม และ ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read More »

Dengue and Zika Prevention Campaign

TICA, CIA and School of Science, Walailak University welcome participants from 25 countries to Dengue and Zika Prevention Campaign online workshop (2-20 Aug 2021). Assoc. Prof. Dr. Krisanadej, Director of

Read More »

Call for Opportunity Grant 2021

The call for Opportunity Grant 2021 for research projects with China (incl. Hong Kong and Taiwan), Japan, South Korea, and the ASEAN member states is now open.  The application deadline

Read More »

Online Talk Series

รับฟังข้อมูลการทำวิจัยในประเทศเยอรมนีสำหรับ PhD & Postdoc กิจกรรมมีตั้งแต่วันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น. (เวลาประเทศไทย) หัวข้อบรรยายแต่ละวันมีดังนี้ 7. มิ.ย. “The German Research Landscape” 8. มิ.ย. “Doctorate Opportunities in Germany” 9. มิ.ย. “Postdoc

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณภาพผลงานวิจัยกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” (ออนไลน์)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง “คุณภาพผลงานวิจัยกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม________________________ช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊คสถาบันวิจัยและนวัตกรรมhttps://www.facebook.com/1986878378243313 คลิปวิดีโอกิจกรรมอื่นๆhttps://iri.wu.ac.th/?page_id=15424เว็บไซต์ : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์https://iri.wu.ac.th/

Read More »