WU International Night 2022

WU International Night 2022

Center for International Affairs would like to invite you to join “WU International Night” on June 30, 2022 at 17.00-20.00 hrs. The location is Rabiangnam

Read More »

ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565

 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี จำนวน 1 คน เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (International Public Speaking Competition 2022 – IPSC 2022)           สำหรับการดำเนินการระดับชาติในปี 2565 นี้ จะมีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการก่อนสมัครเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก          

Read More »
Scholarship

International Ph.D. Program, Guanghua School of Management

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์แนะนำหลักสูตร International Ph.D. Program, Guanghua School of Management ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 19.30 น. (เวลาไทย) (20.30 น. เวลาปักกิ่ง) ทั้งนี้ Guanghua

Read More »
Scholarship

In Country/ In-Region Scholarship Program: South East Asia” from Hasanuddin University, Indonesia

มหาวิทยาลัย Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซีย ประกาศให้ทุนการศึกษา ” In country/In-Region Scholarship Program: South East Asia” ระดับปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์ แก่นักศึกษาที่สนใจและได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีววิทยา เคมี หรือสาขาอื่นๆ ผู้สนใจสมัครสามารถลงทะเบียน กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ได้ที่ Pharmacy ภายในวันที่

Read More »