WU International Breezy Beach Break

ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ภายใต้ชื่องาน ‘WU International Breezy Beach Break’ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ หาดเขาพลายดำ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้มีกิจกรรมร่วมกัน โดยมี รองอธิการบดี รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และ พร้อมคณาจารย์จากสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 3 ท่าน และมีนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด 15 คน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าร่วมตลอดจนนักศึกษาต่างชาติรุ่นใหม่และรุ่นต่างๆ ได้พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องการจัดการและวางแผนกิจกรรมในแต่ละเดือน กิจกรรมประกอบไปด้วย การแนะนำตัวเอง กิจกรรมสันทนาการ และการร่วมแสดงความคิดเห็นและวางแผนกิจกรรมของตัวเองในแต่ละเดือน ทั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติ และขอให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ไปอีกในอนาคต Center for International Affairs has organized the ‘WU International Breezy Beach Break’…
Read more

CIA host a meeting between Cambodia- GIZ and School of Allied Health Sciences, Walailak University

On May 3rd, 2022 The Center for International Affairs (CIA), Walailak University organized a collaborative discussion between the Cambodia-GIZ team and the School of Allied Health Science promote health professional education.  Mr. Votanak Soksereivotanak, ex-director of laboratory sciences and Acting Dean of the Faculty of Health Sciences and Biotechnology, the University of Puthisastra (UP), Cambodia…
Read more

Online “Communicative Thai for Foreigners” 18-22 April, 2022

Online “Communicative Thai for Foreigners” 18-22 April, 2022 Learning Thai Class on “Communicative Thai for Foreigners” is organized by the Center for International Affairs (CIA), on 18-22 April 2022 (5 days). Ms. Pavirasa Praditsorn, a lecturer from School of Language and General Education, is this class’s lecturer. The virtual class had 5 days 46 registered…
Read more

Communicative Thai for Foreigners

Center for International Affairs, Walailak University is organizing an online “Communicative Thai for Foreigners” Date: April 18-22, 2022 Time: 1:00-3:00 PM (Thailand Time) Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/4306277540… Meeting ID: 430 627 7540 Passcode: 270566 To save your seat, please register https://forms.gle/Q3TrQY8A9ME9uXsF9 and feel free to share it with your friends.

WU International Green Valentine(14-15 February 2022)

Center for International Affairs, Walailak University invites you to join WU International Green Valentine on February 14-15, 2022. 🎡 Valentine event will be held one February 14-15, 2022. You will grow rose plants for your loved ones at Walailak University, learn how to cook Thai food, enjoy friendly dinner with international friends and Thai students,…
Read more

WU International Exploration of Nakhon Si Thammarat

On January 29, 2022 Center for International Affairs was organized the program WU International Exploration of Nakhon Si Thammarat.WU International Exploration of Nakhon Si Thammarat. International Buddy from Walailak University student, also showed her strong willingness to take care of their new friends from abroad to get through downtown Nakhon Si Thammarat by a public…
Read more

BASIC AI & MACHINE LEARNING FOR STEM

Center for International Affairs is organizing a webinar about Basic AI & Machine Learning on 21 March 2022 at 09.00 a.m. -12.00 p.m. (Thailand Time) The purpose of this webinar is to give you the idea of basic concepts of AI and Machine Learning and adapting it in agriculture practice. So, we would be glad…
Read more

PHR International Program

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง EPISTEMOLOGY “THEORY OF KNOWLEDGE” โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กิจกรรมจัดในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30- 15.30 น. ผ่าน zoom Meeting ID: 63071802139 Passcode: 496019

ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565

 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี จำนวน 1 คน เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (International Public Speaking Competition 2022 – IPSC 2022)           สำหรับการดำเนินการระดับชาติในปี 2565 นี้ จะมีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการก่อนสมัครเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก           สถานศึกษาที่สนใจสามารถจัดส่งนักเรียน/นักศึกษาร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันได้ไม่เกินแห่งละ 2 คน โดยจะต้องกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและจัดส่ง Script สุนทรพจน์ตามหัวข้อที่กำหนดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565           ทั้งนี้ สามารถกรอกใบสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ รูปแบบ เกณฑ์การตัดสิน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตาม Link และไฟล์แนบ 1. ใบสมัคร2. รายละเอียดการแข่งขัน          ผู้สมัครสามารถติดตามผลการแข่งขันและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ www.bic.moe.go.th

ศูนย์กิจการนานาชาติจัดประชุมสรุปการจัดการเรียนการสอน International Credit Transfer ร่วมกับ International Office, Tadulako University.

ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tadulako University หลักสูตร English Education Study Program จำนวน 10 คนเพื่อร่วมศึกษากับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 นั้น ซึ่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ทางสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนและจัดสอบปลายภาคการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 เสร็จสิ้นลงแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินผลการวัดความรู้นักศึกษา และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนให้ทั้งสองฝ่ายทราบ โดยเมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ศูนย์กิจการนานาชาติจัดประชุมสรุปผลการศึกษาของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tadulako University ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา GEI61-161 Innovation and Entrepreneurship, Mr. Simon Moxon อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ENG63-261 English for Organizational…
Read more