PHR International Program

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง EPISTEMOLOGY “THEORY OF KNOWLEDGE” โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กิจกรรมจัดในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30- 15.30 น. ผ่าน zoom Meeting ID: 63071802139 Passcode: 496019

ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565

 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี จำนวน 1 คน เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (International Public Speaking Competition 2022 – IPSC 2022)           สำหรับการดำเนินการระดับชาติในปี 2565 นี้ จะมีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการก่อนสมัครเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก           สถานศึกษาที่สนใจสามารถจัดส่งนักเรียน/นักศึกษาร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันได้ไม่เกินแห่งละ 2 คน โดยจะต้องกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและจัดส่ง Script สุนทรพจน์ตามหัวข้อที่กำหนดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565           ทั้งนี้ สามารถกรอกใบสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ รูปแบบ เกณฑ์การตัดสิน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตาม Link และไฟล์แนบ 1. ใบสมัคร2. รายละเอียดการแข่งขัน          ผู้สมัครสามารถติดตามผลการแข่งขันและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ www.bic.moe.go.th

ศูนย์กิจการนานาชาติจัดประชุมสรุปการจัดการเรียนการสอน International Credit Transfer ร่วมกับ International Office, Tadulako University.

ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tadulako University หลักสูตร English Education Study Program จำนวน 10 คนเพื่อร่วมศึกษากับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 นั้น ซึ่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ทางสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนและจัดสอบปลายภาคการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 เสร็จสิ้นลงแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินผลการวัดความรู้นักศึกษา และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนให้ทั้งสองฝ่ายทราบ โดยเมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ศูนย์กิจการนานาชาติจัดประชุมสรุปผลการศึกษาของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tadulako University ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา GEI61-161 Innovation and Entrepreneurship, Mr. Simon Moxon อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ENG63-261 English for Organizational…
Read more