CBIE 2021 Virtual – Canada’s International Education Conference

CBIE 2021

ด้วยสำนักงานทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย แจ้งว่า มีกำหนดจัดการประชุม CBIE 2021 Virtual – Canada’s International Education Conference ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ผลการวิจัย ตลอดจนความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิชาการ ที่มีต่อความท้าทายของการจัดการศึกษาในยุค disruption ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก มุ่งสู่การจัดการศึกษาในอนาคตที่ยั่งยืนและทั่วถึงสำหรับทุกคน โดยกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การอภิปราย การนำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ และการสร้างเครือข่าย

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
โดยสามารถศึกษารายละเอียดของการประชุมฯ เพิ่มเติมได้ที่ CBIE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.