CIA organized a workshop on Education for SDGs

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด ฮาร์ดิง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมบุคลากรของหน่วยงานได้จัด workshop แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoon ให้กับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งพนักงานสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไปจำนวนกว่า 100 คน

วัตถุประสงค์ในการจัด workshop ในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainability Development Goals หรือ SDGs) ที่ได้รับการปรับใช้โดยรัฐสมาชิกสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเจตนารมณ์ของ SDGs นั้นกำหนดให้มีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกประเทศพร้อมรับมือกับความท้าทาย และสร้างอนาคตโลกที่ดีกว่าเดิมสำหรับทุกคนภายในปี พ.ศ. 2573 เป้าหมายเหล่านี้มุ่งหวังที่จะขจัดความยากจน กระตุ้นการพัฒนา เศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ปกป้องสิ่งแวดล้อม จัดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนสันติถาพ และความมั่นคงปลอดภัย หัวใจหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลักโดยมี 169 เป้าหมายย่อย

การจัด workshop ในครั้งนี้นอกจากเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ SDGs ในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมแต่ละ SDGs ของมหาวิทยาลัยจากทุกๆ หน่วยงาน เพื่อเข้ารับการจัดอันดับโดย Time Higher Education (THE) Impact Rankings ประจำปี 2565 ซึ่ง THE จะเปิดระบบนำส่งข้อมูลปลายเดือนกันยายน 2564 จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2564 และจะทำการประกาศผลในเดือนเมษายน 2565 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.